Podmínky pro užívání projektu www.zlateslevy.cz (dále jen „Podmínky“)

Úvodní ustanovení

 • Provozovatelem -internetových stránek www.zlateslevy.cz (dále jen „ZlatéSlevy.cz“) je společnost Neogenia s.r.o., IČ: 29198950, se sídlem Hybešova 42, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C., vložka 64961 (dále jen „Provozovatel“).
 • Používání ZlatéSlevy.cz uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním ZlatéSlevy.cz uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen ZlatéSlevy.cz nepoužívat.
 • Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek v předstihu informováni na ZlatéSlevy.cz či jiným vhodným způsobem.
 • Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na ZlatéSlevy.cz.

Autorská práva

 • Portál ZlatéSlevy.cz je chráněn zákonem. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám, vyjma obsahu vloženého ze slevových portálů, nebo se souhlasem provozovatelů převzatého z jejich stránek.
 • Obsah portálu ZlatéSlevy.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

Přístup a používání portálu ZlatéSlevy

 • Přístup a používání portálu ZlatéSlevy.cz je bezplatné.
 • Provozovatel pouze o slevě informuje a prezentuje ji, Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů ani za případnou škodu vzniklou uživateli na základě či v souvislosti s tímto plněním.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled materiálů zveřejňovaných na ZlatéSlevy.cz. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na ZlatéSlevy.cz, ani za případné nekalosoutěžní jednání či porušení autorských či osobnostních práv ze strany provozovatelů slevových portálů či dalších třetích osob.
 • Uživatel užívá ZlatéSlevy.cz na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku takové poruchy.

Podmínky soutěží realizovaných na ZlatéSlevy.cz

 • Soutěž probíhá na internetových stránkách www.zlateslevy.cz.
 • Pořadatelem soutěže je společnost Neogenia s.r.o., Hybešova 42, Brno 602 00, IČ 29198950.
 • Cílem soutěže je vyhrát jednu z prezentovaných cen na www.zlateslevy.cz v daném termínu. Termíny průběhu soutěže jsou vždy prezentovány na www.zlateslevy.cz.
 • Do soutěže jsou zařazeni pouze ti uživatelé, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku v daném soutěžním termínu a kteří vyplnili správně a pravdivě svůj e-mail a případně další požadované kontaktní údaje nezbytné pro účast v soutěži.
 • Výherci soutěže jsou určeni náhodným losem ze soutěžících, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku.
 • Výhercům je jejich umístění v soutěži oznámeno informačním emailem na kontakt zadaný ve formuláři soutěže. Výherce je povinen do 14 dnů od doručení e-mailu potvrdit pořadateli soutěže přijetí informačního emailu a při vyžádání také korespondenční adresu, na kterou má být výhra zaslána. Pakliže takto neučiní, výhra propadá pořadateli soutěže.
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let žijícím na území České a Slovenské republiky a to pouze jednou v daném soutěžním termínu. Účast v soutěži je bezplatná.
 • Vyhlášení výsledků proběhne do 20 dnů, od skončení termínu soutěže.
 • Soutěžící se registrací zavazuje, že nebude k registracím využívat smyšlené e-mailové adresy a jakkoliv se snažit oklamat technické řešení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje plné právo vyloučit soutěžící, kteří tento bod porušují nebo v minulosti porušili. Případná výhra propadá pořadateli soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo během soutěže změnit podmínky, výhry a systém přidělování výher. V tomto případě by o tomto informoval na www.zlateslevy.cz.

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel má právo zpracovávat osobní údaje registrovaných uživatelů a soutěžících.
 • Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytnul dobrovolně. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu ZlatéSlevy.cz.

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním ZlatéSlevy.cz se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k ZlatéSlevy.cz proveden.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2012.